QuàZing.Com.Vn

 Nạp thẻ 20.000VNĐ có thể nhận được:Set Đồ Tím 3-5Sao


+Thánh Hổ(Hiếm)Hoặc(Thần)+200 vé vàng.



Nạp thẻ 60.000VNĐ có thể nhận được:Set Đồ Tím 5-7Sao


+Sư Tử(Hiếm)Hoặc(Thần)+600 vé vàng.



Nạp thẻ 120.000VNĐ có thể nhận được:Set Đồ Tím 10Sao


+Viêm Báo(Hiếm)Hoặc(Thần)+1200 vé vàng.